Põhikiri

 

 

Eesti Meediakoolitajate Liidu

 

 PÕHIKIRI

 

Mittetulundusühingu “Eesti Meediakoolitajate Liit” (edaspidi Liit) tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühiskondlikul tegevusel eesmärgiga heategevalt edendada meediakultuuri.

 

I. Eesmärgid ja tegevusvaldkonnad.

 1.1. Liit on asutatud avalikes huvides 23. jaanuaril 1995.

 1.2. Liidu tegevuse eesmärgid on järgmised:

1.2.1. edendada meediakoolitust nii põhi-, gümnaasiumi- kui ka kõrghariduse tasemel;

1.2.2. pakkuda keskkonda professionaalide teemakohaseks mõttevahetuseks ning levitada moodsaimat oskusteavet ja ideid;

1.2.3. edendada interaktiivseid jm innovaatilisi õppevorme ja -viise;

1.2.4. kujundada häid tavasid ning jälgida nende järgmist;

1.2.5. oma tegevusega kaasa aidata kogu meedia, s.h ajakirjanduse taseme tõusule.

 

1.3. Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:

1.3.1. töötab välja projekte, programme ja õppekavasid;

1.3.2. viib läbi uurimistöid ning osaleb nii Eesti kui ka rahvusvahelistes koolitus- ja teadusprojektides;

1.3.3. korraldab täiendkoolitust ja muud meediaalast õpetust;

1.3.4. töötab välja arengustsenaariume, soovitusi jm meediaalal tegutsevatele isikutele ja organisatsioonidele;

1.3.5. korraldab meediaalast koolitust ning osaleb sellealaste programmide väljatöötamises;

1.3.6. on sidusasutuseks ja koostööpartneriks riiklikele institutsioonidele;

1.3.7. annab välja meediakoolitusega seotud stipendiume;

1.3.8. annab konsultatsioone meedia alal;

1.3.9. kirjastab ja levitab raamatuid ja perioodilisi väljaandeid, valmistab ja levitab auviseid, videoid jm audiovisuaalteoseid, s.h ringhäälingusaateid, samuti online- väljaandeid;

1.3.10. arendab muud tegevust, mis aitab kaasa Liidu eesmärkide saavutamisele.

 

II. Liidu õiguslik seisund.

 2.1. Liit on juriidiline isik, mis on loodud vastavalt mittetulundusühingute seadusele.

 2.2. Mittetulundusühingu ametlik nimetus on Eesti Meediakoolitajate Liit.

 2.3. Liidu asukoht on: Tartu.

 2.4. Oma tegevuses juhindub Liit seadusest ja käesolevast põhikirjast.

 2.5. Liidul võib olla omanimeline pitsat ja sümboolika.

 2.6. Liidul on iseseisev eelarve. Liidu vara ja vahendid moodustuvad liikmemaksudest, annetustest ja Liidu tegevusest saadud vahenditest ning muudest seaduslikest tuludest.

 2.7. Liidu vara ja rahalised vahendid on Liidu juhatuse valduses, kasutuses ja käsutuses Liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud korras. Liidu vara võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kooskõlas üldkoosoleku suunistega.

 2.8. Liit ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele tulumaksuseaduse tähenduses.

 2.9. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb  31. detsembril.

 

III. Liidu liikmed.

 3.1. Liidu liikmeks võivad olla kõik Liidu põhikirja tunnistavad füüsilisest isikust endised ja praegused meediaalal koolitusega tegelejad (mis tahes tasandil ja tasemel): õppejõud, õpetajad, koolitajad, õppekavade koostajad jne.

 3.2. Liikmeks astumiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik sooviavaldus, mille suhtes teeb juhatus otsuse ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumisest.

 3.3. Liikmeksolek lõpeb Liidust välja astumise, liikme surma või Liidust väljaheitmisega.

 3.4. Iga Liidu liige võib vabalt Liidust välja astuda, esitades juhatajale sellekohase kirjaliku avalduse ühekuulise etteteatamisajaga. Liige kannab eelarvelised kohustused jooskva majandusaasta lõpuni, kui üldkoosolek ei otsusta konkreetsel põhjusel liikme motiveeritud avalduse alusel teisiti.

 3.5. Liidu liikme võib Liidust välja heita liikmekohustuste olulisel määral täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral. Sellekohase otsuse teeb juhatus. Enne vastava otsuse langetamist teavitatakse süüdiolevat liiget kirjalikult ja palutakse esitada kuu aja jooksul oma kirjalikud vastuväited. Otsusest informeeritakse väljaheidetud liiget 14 päeva jooksul. Liikmel on õigus juhatuse otsus edasi kaevata üldkoosolekule, mis langetab oma otsuse liikme väljaheitmise kohta järgmisel korralisel või erakorralisel koosolekul.

 3.6. Liikmetel on järgmised õigused:

3.6.1. saada kohest igakülgset informatsiooni käimasolevate tegevuste kohta;

3.6.2. teha ettepanekuid algatada uusi tegevusi;

3.6.3. osaleda soodustingimustel Liidu korraldatavatel üritustel;

3.6.4. olla aktiivselt kaasatud Liidu tegevustesse, s.h osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul ja olla valitud Liidu juhtorganite liikmeks.

 3.7. Liikmetel on järgmised kohustused:

3.7.1. aidata kaasa Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;

3.7.2. maksta liikmemaksu üldkoosoleku kehtestatud korras;

3.7.3. informeerida oma koolitusalasest tegevusest Liidu juhatust;

      3.7.4. teatada Liidu juhatusele liikmearvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

3.7.5. mitte kahjustada Liidu mainet;

3.7.6. järgida põhikirja nõudeid.

 3.8. Liidu üldkoosolek võib omistada auliikme staatuse järgmistel tingimustel.

3.8.1. Auliikmeks võib olla mõni Liidu liige või muu isik, kellel on märkimisväärsed teened liidu tegevuse edendamisel.

3.8.2. Auliige on vabastatud liikmemaksust.

3.8.3. Auliikmel, kui ta ei ole samaaegselt ka tegevliige, on üldkoosolekul hääleõiguseta sõnaõigus.

3.8.4. Auliikmele laienevad käesoleva põhikirja punktide 3.7.1, 3.7.4, 3.7.5 ja 3.7.6 nõuded.

3.8.5. Üldkoosolek võib Liidu maine kahjustamise korral auliikme staatuse ära võtta.

  

IV. Üldkoosolek.

 4.1. Liidu kõrgeim organ on üldkoosolek. Korralise üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teeb Liidu juhatus liikmetele kirjalikult teatavaks vähemalt 14 päeva ette. Erakorralise üldkoosoleku toimumise etteteatamistähtaeg on 7 päeva.

 4.2. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas enne 30. juunit. Üldkoosolek võib toimuda elektroonilisi sidekanaleid pidi.

 4.3. Üldkoosoleku pädevuses on:

4.3.1.  põhikirja ja eesmärgi muutmine;

4.3.2.  juhatuse määramine;

4.3.3.  liikmete väljaheitmisel apellatsioonide lahendamine;

4.3.4.  eelmise majandusaasta aruande kinnitamine;

4.3.5.  järgmise aasta tegevusplaani ja eelarve kinnitamine;

4.3.6.  liikmemaksude suuruse määramine ja nende maksmise korra kehtestamine;

4.3.7.  muude kohustuste liikmetele kehtestamine;

4.3.8.  majandustegevuse järelevalve teostamine ja selle revideerimise korra kinnitamine;

4.3.9.   Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.

 4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2/5 liikmetest. Kui koosolek ei ole kvoorumi puudusel pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekul osaleb vähemalt kolm liiget.

 4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik seadusega määratud kvalifitseeritud häälte arv.

 4.6. Üldkoosolekul võivad liikmed päevakorda täiendada omapoolsete ettepanekutega. Päevakorra täiendamise otsustab üldkoosolek seadusega määratud korras.

 

V. Juhatus.

 5.1. Liikmed valivad juhatuse kaheks aastaks. Juhatuses on 2-5 liiget.

 5.2. Juhatuse liikmed valivad enda seast juhatuse esimehe. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd, kutsub vajadusel kokku ja juhib juhatuse koosolekuid ning esindab erivolitusteta Liitu. Teised juhatuse liikmed esindavad Liitu vastavalt juhatuse otsusele.

 5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

 5.4. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Liitu juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

 

VI. Liidu lõpetamine ja reorganiseerimine.

 6.1. Liidu saab reorganiseerida või lõpetada seadusega määratud tingimustel ja viisil.

 6.2. Liidu lõpetamisel antakse pärast kõikide nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle

teisele sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

  

Põhikirja redaktsioon on kinnitatud üldkoosolekul 6. mail 2010.